REISITINGIMUSED (Seeder Konsultatsioonid OÜ)

Reisikorraldaja vastutus
1. Seeder Konsultatsioonid OÜ (reisikorraldaja) juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusaktides sätestatud
tingimustest.
2. Reisikorraldaja vastutab selle eest, et reis vastab kirjeldusele.
3. Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud force majeure´i (sh, loodusõnnetused, sõda, poliitilised
vahejuhtumid, streigid jms) tõttu.
4. Reisi hinna sisse kuuluvad ainult need teenused, mida on kirjeldatud reisi tutvustavates materjalides.

Reisi broneerimine ja reisi eest tasumine
6. Reisija ja reisikorraldaja vaheline leping muutub mõlemale poolele siduvaks hetkel, kui Reisija on valinud reisi ja tasunud
ettemaksu (20% reisi maksumusest või 500 eur).
7. Reisil osalemissoovi korral, tuleb pöörduda Reisikorraldaja poole. Eraviisiliselt lepitakse kokku reisi eest tasumise kord.
Reis viimane osamakse tuleb tasuda, olenevalt sihtmaast 30-50 päeva enne reisi toimumist.
8. Kui Reisija osaleb reisil üksinda, siis lisandub summale üksiku toa hind (v.a. juhul kui Reisikorraldaja ja/või Reisija ise ei
leia endale ruumikaaslast).
9. Reisikorraldajal on õigus reis ära jätta, juhul kui reisile ei ole kogunenud nõutav arv Reisijaid.
10. Reisikorraldaja on kohustatud reisi ärajäämisest Reisijaid koheselt teavitama.

Reisi tühistamise tingimused
11. Reisi tühistamisel Reisija poolt tagastatakse tasutud summa, mis ei ole reisi ettevalmistuseks kulutatud (v.a. 500.-).
12. Kui Reisija jääb kohale tulemata, siis reisi maksumust ei tagastata.

Reisija kohustused ja vastutused
13. Reisijal on kohustus järgida reisi ajal reisikorraldaja poolt esitatud reegleid, samuti hotellide ja transpordivahendite
sisekorraeeskirju ning ametivõimude ettekirjutusi.
14. Reisija ei tohi oma käitumisega häirida teisi kaasreisijaid. Seda reeglit jämedalt rikkunud Reisijat võidakse reisile mitte
lubada või reisilt kõrvaldada ja tal ei ole õigust reisi maksumuse tagasisaamisele.
15. Reisija vastutab kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus põhjustab reisikorraldajale, kaasreisijatele või
kolmandatele isikutele.
16. Reisija on vastutav isiklike reisidokumentide kehtivuse ja korrashoiu eest.

Hinnad ja hinnamuutused
17. Reisi hinna sisse kuuluvad ainult need teenused, mis on kirjeldatud reisi tutvustavates materjalides või mis on kokku
lepitud Reisija ja reisikorraldaja vahel. Kui Reisija ei kasuta mõnda hinna sisse kuuluvat teenust, ei ole tal õigust selle eest
raha tagasi saada.
18. Reisikorraldajal on õigus reisi hinda tõsta ja kohustus hinda alandada kui Eesti või sihtkohamaa maksud, lõivud ja
teenustasud muutuvad; kui transpordihinnad muutuvad (mida reisi planeerides ei olnud võimalik ette näha); kui
valuutakursid muutuvad.

Puudused reisikorralduses, nendest teatamine ja nende kõrvaldamine
19. Puuduseks peetakse, kui reis ja pakutavad teenused ei vasta reisikirjeldusele, Reisijale antud lubadustele.
20. Puuduseks ei peeta reisil toimuvaid väheolulisi muutusi, mida sihtkoha ja reisi iseloomu arvestades on võidud eeldada.
Puuduseks ei peeta reisi ajakava muutumist, kui muutus on tingitud reisikorraldaja kontrollile allumatutest asjaoludest ja ei
ületa ühte ööpäeva.
21. Reisija on kohustatud viivitamatult teavitama reisikorraldaja esindajat erinevatest puudustest reisikorralduses.
22. Reisikorraldaja on kohustatud tehtud puuduse parandama. Puuduse võib jätta reisi ajal parandamata vaid juhul, kui see
on võimatu või kui see põhjustab ebaadekvaatseid kulutusi.

Kahjude korvamine
23. Reisikorraldaja korvab Reisija tervisele ja varale põhjustatud kahju, kui see tuleneb reisikorraldaja tegevuse(tuse)st.
Kahju korvatamisel sihtpunktis, ei ole Reisijal õigust nõuda teistkordset korvamist Eestis.
24. Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mille on põhjustanud temast sõltumatud asjaolud (näiteks force majeure).
Samuti ei vastuta reisikorraldaja kahjude eest, mis on põhjustatud Reisija enda tegevusest ja hoolimatusest (Reisija
vastustus oma tervisliku olukorra eest).
25. Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui Reisija satub kuritöö ohvriks.
26. Pretensioonid ja kahjunõue tuleb esitada reisi toimumise ajal või hiljemalt 5 tööpäeva pärast reisi lõppemist kirjalikult.

Reisitingimuste kehtivus ja tõlgendused
27. Käesolevad reisitingimused muutuvad kummalegi poolele kohustuslikuks peale reisilepingu sõlmimist (punkt 6.).
28. Reisitingimuste tõlgendamisest tulenevad erimeelsused lahendatakse Reisikorraldaja ja Reisija vaheliste läbirääkimiste
teel. Kui kokkulepet ei saavutata, on Reisijal õigus eriarvamust käsitleda Tarbijakaitseametis või esitada hagi oma õiguste
kaitseks kohtule Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.